Certifikace

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetního a evidenčního systému EKONOM

Příjemce:
společnost ELISOFT, s.r.o. se sídlem ve Zlíně – Kostelci, Žitná 626
IČ: 255 19 590
Předmět:
EKONOM – účetní a evidenční systém
verze 2013/01

Audit ekonomického systému EKONOMProvedl jsem ověření účetního a evidenčního systému EKONOM ke dni 4.3. 2013

Za vývoj, aktualizaci, údržbu a soulad účetního a evidenčního systému EKONOM s platnými českými předpisy odpovídá statutární orgán Příjemce.

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodním auditorským standardem ISAE 3000. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní a evidenční systém EKONOM neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

VÝROK AUDITORA

"Podle mého názoru systém zpracování vstupních dat a výstupů účetního a evidenčního systému EKONOM, verze 2013/01 je v souladu s platnými českými účetními a daňovými předpisy.

Při správném nastavení veškerých vstupních dat a volitelných parametrů pro vedení účetnictví vytváří účetní a evidenční systém EKONOM ve všech významných ohledech předpoklady pro věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, finanční situace, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření účetních jednotek.

Při správném nastavení veškerých vstupních dat a volitelných parametrů pro vedení daňové evidence vytváří účetní a evidenční systém EKONOM ve všech významných ohledech předpoklady pro řádnou evidenci peněžních příjmů a výdajů, majetku a závazků jednotek vedoucích daňovou evidenci."

 

Ve Zlíně dne 4. března 2013

Ověření provedl auditor
Ing. Lumír Volný,
Sazovice 221,  763 01  Mysločovice,
Oprávnění číslo 1411.