Vyhledávání

Novinky

EKONOM 2016/02- rozpis zde

Soupis jednotlivých změn ze dne [verze]:

Nová Verze
15.2.2016
[2016/02]

 • Kontrolní hlášení - aktualizace výpočtů
 • Prvotní evidence DPHEVD - nové kódy (18,19,20) číselníku RPDP
 • Prvotní evidence - doplněn sloupec Evidenční číslo do hlavního seznamu dokladů (pro možnost exportu položek do XML, XML ...)
 • Přenos mezi systémy - export evidenčního čísla KH

Aktualizace
1.2.2016
[2016/01]

 • Mzdy - přehled o výši pojistného 2016 (včetně elektronické věty)
 • DPH - aktualizace elektronické věty pro portál EPO
 • Mzdy - potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 24
 • DPH - v kontrolním hlášení uvolněn export XML elektronické věty na portál MFČR
 • DPH - v kontrolním hlášení doplněn parametr, zda uvolnit zadávání evidenčních čísel u vystavených dokladů
 • Přístupová práva - možnost zvolit přístup jen pro vybraný bankovní účet, rozšíření hesel na docházku a nepřítomnosti
 • Mzdy - opraven minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojistné
 • Mzdy - upraveny formuláře vyúčtování daně z příjmů a srážkové daně pro uchování hodnot minulých období
 • Účetnictví - Přiznání k dani z příjmů právnických osob vzor č.26 (včetně XML exportu)
 • Daňová evidence - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor č.22 (včetně XML exportu)
 • Kniha jízd PLUS - Silniční daň vzor 16 (dle pokynů k vyplnění č. 23)

Nová Verze
29.12.2015
[2016/01]

 • Kontrolní hlášení - tisková sestava seznamu dokladů dle jednotlivých tabulek (A1...B3)

Nová Verze
29.12.2015
[2015/12]

 • DPH - doplněny údaje pro Kontrolní hlášení do dokladů prvotní evidence
 • DPH - nový formulář pro výpočet Kontrolního hlášení (zatím bez exportu elektronické věty - bude aktivován ve verzi 2016/01).
 • Mzdy - nové číselníky pro rok 2016 (daňové a pracovní kalendáře, měsíční a roční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohlášení, číselník náhrad mzdy).

Aktualizace
27.11.2015
[2015/09]

 • Adresář - hromadná kontrola DIČ na kontrolní součet - viz Aktuality
 • Import dat - Možnost doimportování a přepočtu úhrad i u faktur a interních dokladů vystavených mimo termín importu
     - Možnost importu nových karet s volbou počátečního stavu (včetně / bez)
     - Zohledněno uzamčení období u všech evidencí
     - Opraven import úhrad v CM
 • Faktury přijaté - Zrušeno kopírování položek Reverse-Charge při kopírování faktury (odstraněny komplikace s uzamčením a aktuálním obdobím)
 • Prvotní evidence - do seznamu položek dokladů doplněny specifické informace jednotlivých evidencí (katalogové číslo, číslo účtu, BIC, hrazený doklad apod.)
     - při úhradě dokladu v cizí měně automatický přepočet dle přednastaveného kurzu, nebo zobrazení kurzového lístku.
 • RPDP §92 - Doplnění MJ pro kód "15" integrované obvody
 • Skladové karty - doplněny sloupce minimum, norma, maximum, dodavatel
 • Faktury přijaté - předkontace zahraničního Reverse Charge dle parametrů RCH
         (v editaci položek faktur doplněno zúžené vyhledávání (drive potlačeno
 • Prvotní doklady - přenos cizí měny při úhradě faktury/interního dokladu
 • Sklad - úprava přístupového práva bez zpětných oprav, aby bylo možno nahlédnout zpětně na doklad (jako bez modifikace).
 • Fakturace - evidence objemových bonusů (slev) doplněna o možnost přirážek (např. při platbě kartou) 
 • Fakturace - doplněno upozornění na opakované zařazení zálohy při výběru do zúčtovací faktury
 • Fakturace - nové sestavy: "Seznam záloh pro odpočty v CM", "Seznam přečerpaných záloh"
 • "Kontrolní sestava RPDP §92"  - aktualizace dle novely RPDP (DPH u položek vystavených faktur)
 • Fakturace PLUS - vystavené faktury - evidence podkladů pro výkaz MOSS
     - parametrizace přímé kontace pro účtování MOSS položek faktury
     - automatické generování položek výkazu
     - kontrolní sestava "Seznam faktur MOSS"
 • Mzdy - oprava formátu roku v tisku "Žádost o chybějící částky vyplacené na bonusech "
 • Fakturace - aktualizace kontrolní sestavy RPDP (nepovinné rozlišení DPH u vystavených faktur - doplněna synchronizace úhrad z aplikace Ekonom-Online)
 • Mailový klient - možnost zobrazení obsahu přílohy mailu

Aktualizace
3.9.2015
[2015/09]

 • Mzdy - "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění" - aktualizace tiskopisu a datové věty

Nová Verze
27.8.2015
[2015/09]

 • Fakturace - doplnění kontroly na členění DPH "RPDP" záhlaví verz. položky
 • Prvotní doklady - do XML exportu dokladu doplněny kos a EAN položek
 • Podvojné účetnictví - nový modul ročního převodu (výrazné zrychlení)
 • Faktury, objednávky, skladové doklady - číselník "Vystavil" doplněn o kontakty, které se tisknou přednostně v dokladu
 • Fakturace - Doplnění tisku pole "vystavil" v upomínkách dle parametrů fakturace
 • Výsledovka, Rozvaha - aktualizace textů ve formátech plného rozsahu
 • Katalog - rychlé vyhledávání katalogových položek při výběru do položky dokladu
 • Mzdy - sumarizace a zobrazení dnů a hodin souběžných pracovních poměrů v mzdovém listu hlavního pracovního poměru.
 • Fakturace - automatické změna nedaňové odpočtené zálohy na daňovou po zadání DPH položky
 • Maloobchod - kontrola skladu v přístupu na sklad, zadaný v parametrech maloobchodu
 • Fakturace - Nové sestavy - seznamy Proforem a Záloh k zúčtování dle úhrad Doplněn filtr dle druhu "Penále"
 • Opraveno upozornění při podkročené sumarizaci RPDP pro kódy "11"-"17"
 • Interní doklady - doplněn rozšířený náhled zaúčtování pohledávky/závazku (včetně likvidačního dokladu)

Nová Verze
21.5.2015
[2015/05]

 • Export sestav -  do pdf, word, excel - aktualizace exportního modulu na verzi
 • Fakturace - oprava sestavy "Saldo s cizí měnou - seznam dokladů"
 • Internet Banking - Doplněna možnost generování vícepoložkového příkazu v CM formát GEMINI
 • Mzdy - oprava kumulativního XML podání ELDP (chyba při více pracovních poměrech zaměstnance)
 • Fakturace - doplněny sestavy na vzájemné porovnání položek faktur a skladových dokladů (množství a ceny)
 • Fakturace - doplněn tisk faktur v AJ, NJ se slevami, redukovaná faktura se slevami
 • Podvojné účetnictví - zachování vypočtených částek ve výkazech rozvahy a výsledovky po aktualizaci programu
 • Mzdy - v seznamu hodnot zaměstnanců doplněna konverze sazeb
 • Elektronická podání - možnost automatického otevření předvyplněných formulářů DPFO, DPPO, DPH, RPDP a přehledu ČSSZ PVPOJ 2015 na portále "Podejto" (nahrazuje původní zobrazení ve FormFilleru602).
 • Prvotní evidence - do filtru seznamu úhrad doplněna podmínka pro saldokontní doklady pro kontrolu saldokonta v deníku
 • Podvojné účetnictví - možnost generovat výkazy rozvahy a výsledovky do přiznání DPFO (fyzické osoby)
 • Fakturace - doplnění kontrol na údaje Intrastat v katalogu
 • Adresář - oprava nenačítání adresy subjektu z ARES pro některá IČ
 • Fakturace - upraven modul importu faktur z nové verze Ekonom-online

Aktualizace
6.3.2015
[2015/01]

 • Objednávky přijaté - rozpis výrobků na obsah jejich položek
 • Fakturace - doplněny kontrolní sestavy na zobrazení rozdílů v dokladech Reverse Charge a RPDP §92
 • Fakturace - oprava chybného zaokrouhlení cizí měny na 4 desetinná místa v položce faktury při opravě svázaného skladového dokladu
 • Fakturace - oprava zaokrouhlení celkové částky cizí měny na 2 desetinná místa
 • Fakturace - sestava "Seznam faktur s úhradami" rozšířena o statistiku dní po splatnosti
 • DPHEVD - Při výpočtu přehledu DPH RPDP §92 doplněny kontroly na chybné DIČ a členění DPH
 • Sklad - výrazné zrychlení funkce přepočtu rezervací
 • Podvojné účetnictví - export XML výkazů rozvahy a výsledovky pro neziskové organizace
 • Mzdy - Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 23

Aktualizace
24.2.2015
[2015/01]

 • PLUScanner (ver. 2.7.) ze dne 23.2.2015
  - fulltextové vyhledávání a výběr položek dle názvu
  - možnost volby třídění dle množství / názvu

Aktualizace
3.2.2015
[2015/01]

 • Podvojné účetnictví - aktualizace účtové osnovy
 • Fakturace DPHEVD - aktualizace číselníku kódů RPDP §92a) a formulářů pro rok 2015
 • Fakturace DPHEVD - doplněn redukovaný (úsporný) tisk faktury v režimu RPDP (bez odpočtu záloh)
 • Mzdy - přehled o výši pojistného - nový tiskopis a XML přenos s přesměrováním na nový portál ČSSZ
 • Mzdy - nová sestava "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků na daňové zvýhodnění"
 • Sklad - do sestavy položek výrobků doplněn tisk kódu
 • DPH - parametr pro vypnutí zvýraznění meziřádků u sestavy rekapitulace dokladů
 • Import - Mzdy - doplněny "Mzdové příkazy, Personální hodnoty, Nezdanitelné položky a Exekuce"
 • Fakturace - doplněna kontrolní sestava DPHEVD §92
 • Účetnictví Plus - přiznání k dani z příjmů právnických osob vzor č.25 (včetně XML exportu)

Nová Verze
2015/01

19.1..2015

 • Mzdy - vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vzor č.21 (včetně XML exportu)
 • Mzdy - přehled o počtu zaměstnanců za rok 2014 vzor č.14 (včetně XML exportu)
 • Mzdy - výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.19 (včetně XML exportu)
 • Mzdy - vyúčtování daně vybírané srážkou vzor č.17 (včetně XML exportu)
 • Mzdy - žádost o poukázání chybějící částky na daňovém bonusu vzor č.9 (včetně XML exportu)
 • Daňová evidence - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor č.21 (včetně XML exportu)
 • Fakturace - doplněn tisk faktur s druhou sníženou sazbu DPH se slevami a v cizí měně
 • Fakturace - oprava odpočtů záloh a sumarizace položek 10% DPH na dokladech
 • Prvotní doklady - možnost zadání prvotních dokladů v druhé snížené sazbě DPH (0%, 10%, 15%, 21%)
 • Ekonom - nové číselníky pro rok 2015 (daňový a pracovní kalendáře, sazby DPH, měsíční a roční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, číselník náhrad mzdy)
 • Kniha jízd PLUS - Silniční daň vzor 16 (včetně XML exportu)
 • Účetnictví - přiznání k dani z příjmů právnických osob vzor č.25 (včetně XML exportu)

 

Zpět >>